Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti

1) Rukovalac podacima o ličnosti je Margo Prima doo Pančevo, Dimitrija Tucovića bb, matični broj 20192593.
2) Svrha prikupljanja podataka o ličnosti je izbor kandidata za slobodna radna mesta utvrđena internim aktima Rukovaoca. Rok čuvanja prikupljenih podataka je 1 (jedna) godina.
3) Rukovalac podatke o ličnosti prikuplja neposredno od lica na koje se odnose i obrađuje ih shodno članu 12. stav 1. tačka 1. i 2. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Rukovalac prikuplja sledeće podatke o ličnosti: ime i prezime, adresu za prijem elektronske pošte, broj telefona, fotografiju, podatke o školovanju i prethodnom radnom iskustvu, kao i druge podatke koje dostavi kandidat. Prikupljeni podaci o ličnosti se koriste u svrhu odabira i zapošljavanja kandidata. Voljom kanditada, možemo doći do većeg obima podata o ličnosti, od traženihn na taj način što Kandidati svojom voljom, Rukovaocu podataka, mogu dostaviti podatke koji nisu traženi od strane Rukovaoca podataka. S tim u skladu, dajemo obaveštenje da će sa svim podacima koje Kandidati dostave, Rukovalac postupati u skladu sa ovim obaveštenjem.
4) Podatke o ličnosti obrađuju lica zaposlena u Margo Prima doo na poslovima odabira i zapošljavanja kandidata, ovlašćena za to, u skladu sa internim aktima Društva.
5) Pravni osnov prikupljanja podataka o ličnosti je pristanak kandidata i Zakon o radu. Prikupljeni podaci predstavljaju neophodan uslov eventualnog zaključenja ugovora o radu sa kandidatom.
6) Svako lice čije podatke o ličnosti obrađuje Margo Prima doo uz pristanak, ima pravo da opozove prethodno dat prstanak za obardu podataka o ličnosti.
7) Svako lice čije podatke o ličnosti obrađuje Margo Prima doo ima pravo da zahteva pristup i ispravku, odnosno brisanje njegovih podataka o ličnosti, kao i ograničenje obrade istih, pravo na prenosivost podataka, kao i pravo na Prigovor.
8) Margo Prima doo ne donosi automatizovane odluke, ne vrši profilisanje, niti iznosi podatke o ličnosti prikupljene na internet stranici u drugu državu ili međunarodnu organizaciju.
9) U slučaju nedozvoljene obrade podataka, licu pripadaju sva prava iz Zakona o zaštiti podataka o ličnosti uključujući i pravo na pritužbu Povereniku.

Margo Prima doo garantuje svim fizičkim licima, čije podatke obrađuje, sva prava predviđena Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Prihvatanjem ove izjave Kandidat je saglasan da je ovo obaveštenje pročitao i da se slaže sa njegovom sadržinom, te u tom smislu daje saglasnost Rukovaocu podataka na prikupljanje i obradu podataka o ličnosti.

JOIN US

Click or drag a file to this area to upload.
Molimo vas da pošaljete CV sa slikom! Maksimalna veličina fajla je 4 MB.

Superior soba

Apartman

Junior apartman

Standardna soba